ALGEMENE VOORWAARDEN DE PERSONAL TRAINERS

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met De Personal Trainers, een handelsnaam van Ruben Buursen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56306331.


Artikel 2: De overeenkomst en de uitvoering daarvan

Een overeenkomst met De Personal Trainers kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden, is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. Een overeenkomst met De Personal Trainers wordt niet aangegaan met een specifieke trainer. Trainingen kunnen dus door verschillende personen verzorgd worden, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met voorkeuren. 

Tenzij anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging moet schriftelijk of per e-mail. Een opzegging wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken verwerkt.

Alhoewel De Personal Trainers het ontstaan van blessures altijd zoveel mogelijk zal proberen te voorkomen, kan het ontstaan hiervan nooit uitgesloten worden. Mocht een blessure ontstaan, dan is De Personal Trainers niet aansprakelijk voor enige schade die dat tot gevolg heeft. Het volgen van trainingen geschiedt dus geheel op eigen risico. Ook voor schade aan of verlies van zaken gedurende de trainingen is De Personal Trainers niet aansprakelijk.

Artikel 3: Tarieven en betalingen 

De vergoeding voor begeleiding door De Personal Trainers wordt per periode van vier weken in rekening gebracht en dient betaald te worden door automatische incasso of door overmaking binnen twee weken na de ter zake ontvangen factuur. De vergoeding is gebaseerd op de frequentie en wijze van trainingen op weekbasis, maar is onafhankelijk van het daadwerkelijk volgen ervan.

In geval van duo-trainingen geldt dat de trainingen aan een van de twee klanten volledig in rekening gebracht worden. Het is aan het duo zelf om dit al dan niet te verrekenen. Deze algemene voorwaarden zijn wel ook van toepassing op het andere lid van het duo.

Indien er sprake is van een achterstand in de betaling, heeft De Personal Trainers het recht om de trainingen te staken tot het moment dat de achterstand aangezuiverd is. Om deze reden gestaakte lessen zullen niet ingehaald te worden en het achterstallige bedrag blijft verschuldigd.  

Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging zal door de Trainer ten minste een maand voor het ingaan daarvan worden doorgegeven aan de Klant.

 

Artikel 4: Annuleren en inhalen trainingssessie

Het verhinderd zijn voor een individuele training moet uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven worden. Vervolgens kan binnen 30 dagen na de datum van de oorspronkelijke training een vervangende individuele training ingepland worden op een geschikt moment bij een van de trainers. Voorwaarde is wel dat op dat moment nog sprake is van een lopende trainingsovereenkomst. Lukt het niet om een vervangende individuele training in te plannen, dan mag ter vervanging deelgenomen worden aan een small group training. Als een training korter dan 24 uur van te voren afgezegd wordt of als niet binnen 30 dagen een vervangende training ingepland wordt, dan vervalt het recht daartoe.

Duo’s kunnen trainingen slechts gezamenlijk annuleren en inhalen.

Bij verhindering van een trainer zal geprobeerd worden de training te laten verzorgen door een andere trainer. Als dit niet mogelijk is en de training dus moet worden afgezegd, geldt hetzelfde met betrekking tot het inhalen ervan zoals hierboven beschreven. Dit geldt ook als sprake is van een nationale feestdag.

Artikel 5: Overige

Nederlands recht is van toepassing. In alle gevallen waarin de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal in redelijkheid gezocht worden naar een oplossing. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2022.